• Δε χρειάζεται ετικέτα τέλους

Η ετικέτα <img> εισάγει μια εικόνα στη σελίδα.

Παράδειγμα

Υποστήριξη από περιηγητές

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

Χαρακτηριστικά της ετικέτας <img>

Χαρακτηριστικό Περιγραφή
alt

Ο τίτλος που εμφανίζεται αντί της εικόνας, αν χρειαστεί.

src

Η διεύθυνση URL της εικόνας.

crossorigin

Καθορίζει τον τρόπο που θα ζητηθεί η εικόνα για μια ετικέτα <img> από άλλο ιστότοπο, για να χρησιμοποιηθεί σε μια ετικέτα <canvas>.

height

Το ύψος της εικόνας.

ismap

Δηλώνει ότι η εικόνα αντιδρά σαν χάρτης και οι συντεταγμένες ενός κλικ στέλνονται στον server.

srcset

Λίστα με διευθύνσεις URL εναλλακτικών εικόνων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον περιηγητή.

usemap

Δηλώνει ότι η εικόνα αντιδρά σαν χάρτης και οι συντεταγμένες ενός κλικ στέλνονται σε μια ετικέτα <map>.

width

Το πλάτος της εικόνας.

align

Η τοποθέτηση της εικόνας στον περιβάλλοντα χώρο.

border

Το πάχος του πλαισίου της εικόνας.

hspace

Η οριζότια απόσταση της εικόνας από άλλα αντικείμενα.

longdesc

Η διεύθυνση URL ενός εγγράφου με την περιγραφή της εικόνας.

name

Το όνομα της εικόνας.

vspace

Η κάθετη απόσταση της εικόνας από άλλα αντικείμενα.

Κοινα χαρακτηριστικά

Τα κοινά χαρακτηριστικά της HTML μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ετικέτα <img>.

Χαρακτηριστικό Περιγραφή
accesskey

Η συντόμευση του πληκτρολογίου που ενεργοποιεί το στοιχείο.

class

Μία ή περισσότερες κλάσεις στις οποίες ανήκει το στοιχείο.

contenteditable

Καθορίζει αν το περιεχόμενο του στοιχείου μπορεί να τροποποηθεί από το χρήστη.

contextmenu

Το μενού που εμφανίζεται με δεξί κλικ στο στοιχείο.

data-*

Χαρακτηριστικό γενικής χρήσης που περιέχει δεδομένα σχετικά με το στοιχείο όπου περιλαμβάνεται.

dir

Η κατεύθυνση (δεξιόστροφη ή αριστερόστροφη) του κειμένου που περιέχεται στο στοιχείο.

draggable

Καθορίζει αν το περιεχόμενο του στοιχείου μπορεί να μετακινηθεί με το ποντίκι.

dropzone

Καθορίζει τι θα συμβεί εάν κάποιο αντικείμενο μετακινηθεί με το ποντίκι πάνω στο στοιχείο.

hidden

Κάνει το στοιχείο μη ορατό.

id

Το αναγνωριστικό (όνομα) του στοιχείου.

lang

Η γλώσσα στην οποία είναι γραμμένο το περιεχόμενο του στοιχείου.

spellcheck

Καθορίζει εάν το περιεχόμενο του στοιχείου μπορεί να δεχτεί ορθογραφικό έλεγχο ή όχι.

style

Περιέχει κανόνες μορφοποίησης του στοιχείου, γραμμένους σε γλώσσα CSS.

tabindex

Η σειρά του στοιχείου καθώς ο χρήστης μετακινείται με τη χρήση του πλήκτρου Tab.

title

Ο τίτλος του στοιχείου.

translate

Καθορίζει εάν το περιεχόμενο του στοιχείου θα συμπεριληφθεί στη μετάφραση, εάν ο χρήστης μεταφράσει τη σελίδα.

Χαρακτηριστικά γεγονότων

Τα χαρακτηριστικά γεγονότων της HTML μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ετικέτα <img>.

Χαρακτηριστικό Περιγραφή