Μία ή περισσότερες κλάσεις στις οποίες ανήκει το στοιχείο.