Η ετικέτα <abbr> περιγράφει μια συντομογραφία ή ένα ακρωνύμιο (αρκτικόλεξο).

Περισσότερα

Η χρήση του κοινού χαρακτηριστικού title έχει ιδιαίτερη σημασία στην ετικέτα <abbr>, καθώς μπορεί να περιέχει τον πλήρη τίτλο της συντομογραφίας ή του ακρωνύμιου. Ο τίτλος εμφανίζεται όταν το ποντίκι περάσει πάνω από το περιεχόμενο της ετικέτας.

Ορισμένοι περιηγητές εμφανίζουν τα περιεχόμενα της ετικέτας <abbr> με ειδική υπογράμμιση, ώστε να ξεχωρίζει η ιδιαιτερότητά τους. Για να πετύχετε το ίδιο αποτέλεσμα σε όλους τους περιηγητές, εφαρμόστε τον κανόνα CSS που θα βρείτε στο παράδειγμα που ακολουθεί.

Ακόμα κι αν δε χρησιμοποιήσετε τίτλο ή υπογράμμιση, η χρήση της ετικέτας <abbr> δίνει χρήσιμες πληροφορίες στους περιηγητές, στις μεταφραστικές και ορθογραφικές εφαρμογές και στις μηχανές αναζήτησης.

Υποστήριξη από περιηγητές

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

Κοινα χαρακτηριστικά

Τα κοινά χαρακτηριστικά της HTML μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ετικέτα <abbr>.

Χαρακτηριστικό Περιγραφή
accesskey

Η συντόμευση του πληκτρολογίου που ενεργοποιεί το στοιχείο.

class

Μία ή περισσότερες κλάσεις στις οποίες ανήκει το στοιχείο.

contenteditable

Καθορίζει αν το περιεχόμενο του στοιχείου μπορεί να τροποποηθεί από το χρήστη.

contextmenu

Το μενού που εμφανίζεται με δεξί κλικ στο στοιχείο.

data-*

Χαρακτηριστικό γενικής χρήσης που περιέχει δεδομένα σχετικά με το στοιχείο όπου περιλαμβάνεται.

dir

Η κατεύθυνση (δεξιόστροφη ή αριστερόστροφη) του κειμένου που περιέχεται στο στοιχείο.

draggable

Καθορίζει αν το περιεχόμενο του στοιχείου μπορεί να μετακινηθεί με το ποντίκι.

dropzone

Καθορίζει τι θα συμβεί εάν κάποιο αντικείμενο μετακινηθεί με το ποντίκι πάνω στο στοιχείο.

hidden

Κάνει το στοιχείο μη ορατό.

id

Το αναγνωριστικό (όνομα) του στοιχείου.

lang

Η γλώσσα στην οποία είναι γραμμένο το περιεχόμενο του στοιχείου.

spellcheck

Καθορίζει εάν το περιεχόμενο του στοιχείου μπορεί να δεχτεί ορθογραφικό έλεγχο ή όχι.

style

Περιέχει κανόνες μορφοποίησης του στοιχείου, γραμμένους σε γλώσσα CSS.

tabindex

Η σειρά του στοιχείου καθώς ο χρήστης μετακινείται με τη χρήση του πλήκτρου Tab.

title

Ο τίτλος του στοιχείου.

translate

Καθορίζει εάν το περιεχόμενο του στοιχείου θα συμπεριληφθεί στη μετάφραση, εάν ο χρήστης μεταφράσει τη σελίδα.

Χαρακτηριστικά γεγονότων

Τα χαρακτηριστικά γεγονότων της HTML μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ετικέτα <abbr>.

Χαρακτηριστικό Περιγραφή