Καθορίζει αν το περιεχόμενο του στοιχείου μπορεί να τροποποηθεί από το χρήστη.