Η γλώσσα στην οποία είναι γραμμένο το περιεχόμενο του στοιχείου.